Geweldige natuurontwikkeling Groene Grens

 

Bij de aanleg zijn de percelen ten noorden van de Nieuwe Wetering ingezaaid met zaadmateriaal. De akkers zijn ingezaaid met akkerkruiden. Het smalle hooiland ten noorden van de Wetering is ingezaaid met een bloemenmengsel. In het najaar van 2014 is het zogenaamde kalkmoeras in Noord gedeeltelijk bestrooid met maaisel en in de zomer en najaar heeft dit ook plaats gevonden in de rest van het terrein met uitzondering van veengedeelte.

De ontwikkeling van met name de zeldzame blauwgrasland vegetaties in zuid is zeer spectaculair. Diverse kenmerkende soorten zoals blonde zegge, blauwe zegge, klokjesgentiaan en moeraskartelblad zijn fors toegenomen. Daarnaast zijn er ook diverse nieuwe kenmerkende soorten verschenen als vlozegge, zwarte zegge en stijve ogentroost.

Bij de fauna is de ontwikkeling van libellen in Zuid reeds erg goed. Ook voor broedvogels is het terrein steeds beter ontwikkeld, er zijn al drie Rode lijst soorten broedvogel, namelijk gele kwikstaart, tureluur en spotvogel gesignaleerd. Verrassend is de aanwezigheid van de tureluur en kuifeenden. Daarnaast is het opvallend dat er steeds meer aan riet gebonden zangvogels aanwezig zijn in met name de uitgebreide oevervegetaties van de Nieuwe wetering.

Lees de gehele rapportage met de resultaten t/m 2015 hier.